VerteraHealth

Общи условия за ползване на електронен магазин

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

По смисъла на настоящите общи условия:

1) „Потребител“ на сайта означава всяко лице, което посети сайта www.verterahealth.org, без значение дали разбира и използва неговото съдържание, дали отваря или не препратки от сайта към негови съставни части или други сайтове.

2) „Клиент“ означава всяко физическо или юридическо лице, което е направило поръчка за закупуване на продукти от търговеца чрез електронния магазин, което е потвърдило съгласието си с настоящите общи условия.

3) „Търговец“ означава “Астра 58 БГ” EООД, ЕИК 202473413 с адрес на управление в Р. България, гр. вАРНА, ул. Райко Жинзифов №43 и управител Теодора Данаилова Асадурова.

4) „Уебсайт“ означава електронен магазин с уеб адрес :www.verterahealth.org

5) „Продукти“ означават хранителни добавк или други стоки, които могат да бъдат закупени от електронния магазин на уеб адрес www.verterahealth.org Всеки продукт се обозначава с основните си характеристики и с продажна цена.

6) С натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на уебсайта се счита, че потребителят приема без ограничения и безусловно настоящите общи условия. В случай че не е съгласен с настоящите общи условия, потребителят няма право да прави поръчки на продукти от уеб сайта.

7) Настоящите общи условия влизат в сила от 15.03.2022 г. Доставчикът си запазва правото по всяко време да променя настоящите общи условия, като публикува своевременно промените на уеб сайта. Промените нямат действие по отношение на вече направени и приети поръчки.

2. ПРЕДМЕТ НА УЕБСАЙТА

В електронния магазин на уеб адрес :www.verterahealth.org търговецът предлага различни платени продукти като хранителни добавки и всички други, насочени към здравословен начин на живот и поддържане на добра физическа форма, наричани за краткост „продукти”. Условията за приема на поръчки и осъществяване на доставки на продуктите на сайта са определени по-долу в раздел „3. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИ НА САЙТА“.

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИ НА САЙТА

Тази точка регламентира реда, по който електронен магазин на уеб адрес www.verterahealth.org приема поръчки и осъществява доставки на хранителни добавки и други продукти.

1. Поръчка

Поръчката на продукти от електронния магазин не е обвързана с регистрация на клиента и създаване на клиентски профил.

(1) При поръчката клиентът е длъжен да предостави верни и пълни данни, необходими за надлежното й изпълнение:

а) за физически лица: име, фамилия, телефон, адрес и имейл;

б) за юридически лица: фирма, ЕИК, МОЛ, телефон, адрес и имейл.

Предоставените от клиента данни се ползват от страна на търговеца само за нуждите на надлежното изпълнение на поръчката.

(2) Условие за въвеждането на поръчката е клиентът да потвърди съгласието си с настоящите общи условия с натискането на съответния бутон.

(3) Поръчката се счита за завършена с натискането на бутон „Поръчай“.

(4) След въвеждането на поръчката, клиентът получава имейл, с който търговецът потвърждава получаването на поръчката.

2. Приемане на поръчката

(1) Поръчката за покупка се приема от търговеца чрез изпращане на електронно съобщение на имейл адреса на клиента, със съдържание: данни за продукта, продажна цена, избрания от клиента начин на плащане, данните за клиента и адреса за доставка.

(2) Приемането на поръчката се извършва от търговеца след проверка на наличността на поръчания продукт, но не по-късно от 18.00 часа на работния ден, следващ този, в който поръчката е постъпила при търговеца.

(3) С приемането на поръчката се счита, че е сключен договор за доставка между клиента като купувач и търговеца – като продавач.

(4) Търговецът може да не приеме направена поръчка в следните хипотези:

а) при недостатъчна наличност на поръчания продукт;

б) в случай че две или повече предходни поръчки, направени от същия клиент, са завършили без успех, независимо от причината за неуспеха.

(5) Търговецът не дължи каквото и да било обезщетение или друга санкция, в случай че не приеме поръчка от клиент.

(6) В случай че клиентът е заплатил поръчания продукт авансово, при поръчката, то в случай че не приеме поръчката, търговецът се задължава да върне на клиента платената от същия сума в срок от 5 работни дни, считано от изтичането на срока по т. (2) по-горе.

3. Цени и плащане

(1) Всички цени в електронния магазин са в лева и с включен ДДС. Цената за доставката се посочва отделно от цената на продукта.

(2) Потребителят може да извърши плащане на закупените от него продукти чрез наложен платеж

4. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Търговецът полага грижа информацията в електронния магазин да бъде поддържана винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

(2) Търговецът не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола na търговеца. Търговецът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на търговеца.

(3) Авторските права върху съдържанието на електронния магазин принадлежат на търговеца. За нарушения на авторското право отговорните лица носят отговорност съгласно действащото законодателство.

(4) Ако член или част от настоящите общи условия се окаже невалидна или недействителна, това не се отразява върху останалата част от условията.